Økonomisk og juridisk

rådgivning

Rådgivning

De fleste virksomheter har bruk for annen økonomisk rådgivning enn bare revisjonstjenester. Vi tilbyr et bredt spekter av slike tjenester, og vi er mye brukt som rådgiver og samtalepartner av våre kunder.

 

Vi setter sammen våre rådgivningsteam ut fra oppdragets størrelse og kompleksitet. Vi bruker vårt omfattende nettverk av advokater og andre eksperter når vi bistår våre oppdragsgivere.

Skatterådgivning

Skatterett kan være komplisert. Det er mye å huske på og mange feller å gå i. Da kan det være lurt å ha en erfaren og kompetent rådgiver på sin side. Vi har lang erfaring med skatt og vi hjelper ofte våre kunder med å finne gode løsninger

Avgiftsrådgivning

Reglene knyttet til merverdiavgift og annen avgift kan være vanskelig å finne frem i. Vi bistår våre kunder med å løse avgiftsspørsmål og med henvendelser til myndighetene dersom dette er nødvendig.

Regnskapsrådgivning

Den som skal avlegge regnskap, støter ofte på utfordringer omkring hva som er riktig regnskapsmessig behandling. Da er det godt å kunne få kvalifisert bistand fra oss. Vi har lang erfaring og høy kompetanse innenfor alle spørsmål knyttet til regnskap og regnskapsavleggelse og vi diskuterer gjerne regnskapsspørsmål med våre kunder. Dette kan være alt fra bokføring til periodisering og nye notekrav. Vi hjelper til uansett.

Selskapsendringer

Våre kunder er i mange ulike utviklingsfaser. Fra tid til annen har man bruk for å gjøre endringer for å tilpasse seg endrete forhold og rammebetingelser. Vi har lang erfaring med å bistå våre kunder i ulike spørsmål knyttet til:

  • Fisjon / Fusjon
  • Opprettelse av selskaper
  • Avvikling og oppløsning
  • Endring av selskapsform


  • Kapitalforhøyelser
  • Kapitalnedsettelser
  • Omorganiseringer


Generasjonsskifte

Mange av våre kundeforhold har vart i mange år. Fra tid til annen ønsker dagens eiere å overlate roret til neste generasjon. I slike prosesser er det mange forhold å tenke på. Overføringer til neste generasjon innebærer mange vurderinger. Rettferdig fordeling er viktig både for den som skal drive videre, og de som ikke skal drive videre. Vi har lang erfaring som samtalepartner og rådgiver i slike spørsmål og vi bidrar gjerne til å finne løsninger som både er økonomisk gunstige og rettferdige for de berørte.

Verdsettelser

Det er mange grunner til å verdsette et selskap. Det kan være aktuelt å kjøpe eller selge hele eller deler av virksomheten. Da er det til god hjelp å få en kvalifisert vurdering av verdien før man bestemmer seg for hva man vil gjøre. Det er ofte også nødvendig med en verdsettelse i forbindelse med fisjon/fusjon, generasjonsskifte, kapitalutvidelser eller andre endringer på eiersiden.

Vi har lang erfaring med ulike former for verdsettelser og vi bistår eiere eller advokater og andre rådgivere med å finne riktig verdi på virksomheter.

Due diligence

Det er viktig å forvisse seg om at den informasjonen som gis ved kjøp og salg av selskaper er korrekt og i overensstemmelse med de avtalte forutsetningene. Da er det ofte nødvendig å ha en grundig gjennomgang av regnskapene og den underliggende dokumentasjonen som danner grunnlaget for det man har blitt enig om.

Vi har omfattende erfaring med due diligence og har representert både kjøpere og selgere i slike prosesser.

Kjøp og salg av virksomheter

Ved kjøp eller salg av virksomheter er det mange ting å ta hensyn til. Både skatterettslige og selskapsrettslige forhold kan ha stor betydning for resultatet.

Vi bistår ofte både selgere og kjøpere av virksomheter som rådgivere og samtalepartner, på ulike nivåer og i ulike faser, ved forberedelse og gjennomføring av overdragelse av virksomhet.

Epost

post@revisjonspartner.no

Revisjonspartner AS

Thunes Vei 2, 0724 Oslo

Org.nr: 967 645 354