Revisjon

Revisjon av årsregnskaper og annen revisjon

Revisjon er en uavhengig gjennomgang av regnskapet. Vår jobb som revisor er å sikre at informasjonen selskaper og

organisasjoner gir er til å stole på. Dette øker troverdighetene overfor brukerne. Derfor ser våre kunder fordelene med å få regnskapene sine revidert av oss. Våre revisjonsteam blir satt sammen av personer med ulik erfaring og kompetanse for å utføre revisjonen på en mest mulig effektiv og hensiktsmessig måte i hvert enkelt tilfelle

Andre bekreftelser

Delårsregnskaper

Noen ganger ønsker en virksomhet å presentere et regnskap for en annen periode enn det ordinære regnskapsåret. Vi bidrar med revisjon av slike delårsregnskap for å sikre at den informasjonen som

presenteres, er riktig

Mellombalanser

En virksomhet kan ha interesse av å avlegge en mellombalanse, for eksempel i forbindelse med utdeling av ekstraordinært

utbytte. Dersom selskapet er revisjonspliktig, må denne revideres og bekreftes av revisor.

Avviklingsregnskaper

I forbindelse med avvikling av selskaper kan det være et krav at avviklingsregnskapet skal revideres

Redegjørelser

Aksjelovene har en rekke bestemmelser om at

ulike redegjørelser skal bekreftes av revisor. Dette kan for eksempel være redegjørelser ved kapitalforhøyelser, fisjoner, fusjoner og transaksjoner mellom aksjonærene og selskap

Kjøpesumsberegninger
og oppgjørsoppstillinger

Ved kjøp og salg av virksomheter ønsker ofte partene å få bekreftet at beregningen av kjøpesummen av aksjene eller andelene er i overensstemmelse med det som er avtalt

Epost

post@revisjonspartner.no

Revisjonspartner AS

Thunes Vei 2, 0724 Oslo

Org.nr: 967 645 354